Adatkezelési tájékoztató

A denbraven.hu weboldal, közösségi oldalak, nyereményjátékok és a Den Braven Magyarország Kft. elektronikus levél adatkezeléseiről

A Den Braven Kft. tájékoztatja weboldali és közösségi oldali látogatóit, nyereményjátékaiban részt vevőit és levelező partnereit adatkezelési gyakorlatáról, valamint az érintettek jogairól és azok érvényesítéseinek lehetőségeiről.

Levelezésünkkel összefüggésben kijelentjük, hogy ezen tájékoztató kizárólag a részünkre elektronikus levelet küldő személyek vagy cégek természetes személy képviselőinek adatkezeléseire terjed ki.

Az adatkezelő megnevezése:

Den Braven Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC8. ép. cégjegyzékszám: 01 09 301475, adószám: 12275188-2-43)
Képviseli Jánosi Tamás ügyvezető igazgató. Elérhetőségei: Tel (+36) 23 312 800.

E-mail: info@denbraven.hu továbbiakban: Szervezet/Társaság/Adatkezelő.

A Den Braven Kft. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg a vonatkozó jogszabályoknak különösen a következőknek:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Adatvédelmi Tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Fogalom meghatározások:

(A szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ezek közül emeljük ki a főbb fogalmakat)

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „érintett”: Érintettnek nevezzük azokat a magánszemélyeket, akikről az adott szervezet, valamilyen adatkezelést végezve, személyes adatokat gyűjt.
7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Alapelvek:

A GDPR megköveteli, hogy minden adatkezelés folyamat feleljen meg az alábbi alapelvek mindegyikének:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatkezelési folyamat mindegyik része megismerhető az érintett által. Ennek eszköze elsősorban az adatkezelési tájékoztató.
 • Célhoz kötöttség: Az adatkezelési folyamattal elérni kívánt célt meg kell nevezni és megismerhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatók segítségével.
 • Adattakarékosság: A megnevezett cél eléréséhez szükséges minimális adatmennyiséget engedélyezett gyűjteni és kezelni.
 • Pontosság: Az adatkezelőnek törekedni kell, hogy adatai pontosak maradjanak. Lehetőséget kell adni az Érintett számára adatai megváltoztatásához, pontosításához.
 • Korlátozott tárolhatóság: Csak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt cél teljesüléséig engedélyezett az adatok tárolása. Amennyiben az adatkezelés célja teljesült, szükséges az adatok törlése, megsemmisítése.
 • Integritás és adatbiztonság: A szervezetnek kötelessége az adatkezelés folyamatait úgy kialakítani, hogy megfelelő adatbiztonsági eljárásokkal (pl.: jelszó, elzárható szekrények, clear-desk-policy, stb.) az abban kezelt személyes adatok hozzáférhetősége, módosíthatósága, törlése, csak az arra kijelölt közreműködők, és adott érintett számára legyen biztosított. Ezeken túl a szervezet által kezelt adatok, senki más számára ne legyenek hozzáférhetők.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelést végző szervezet összes adatkezelési eljárását, a GDPR jogszabályban meghatározott módon, dokumentálnia köteles. Ezen dokumentációt az ellenőrző hatóság felé, felkérés esetén, kötelező benyújtani.

Weboldali adatkezelések:

A denbraven.hu weboldalon automatikus (cookie), és önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés történik.

A weboldalon álláskereső és termékkereső űrlap általi és levelező web link általi levélküldési lehetőség is megjelenik.

Anonim használat: Önnek lehetősége van ezen a weboldalon névtelenül böngészni. Amíg Ön önként a személyes adatait nem osztja meg, addig nem gyűjtünk, ill. nem tárolunk semmiféle személyhez köthető adatot. Anonim statisztikai adatokat kizárólag webforgalom-elemzési, ill. weboldal-szerkesztési, fejlesztési, optimalizálási céllal gyűjtünk. Beágyazott levelező HTLM linkek segítik a levélküldést.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik semmilyen szoftveralkalmazást, ill. vírushordozást nem jelentenek. Csak azt a célt szolgálják, hogy az internet használatot felhasználó-alkalmazkodóvá, ill. hatékonyabbá tegyék. A sütiken keresztül semmiféle név, cím, e-mail fiók, vagy IP cím nem kerül részünkre továbbításra. Esetlegesen a weblapon megjelenő, ill. hirdető harmadik fél is használhatja részben ezeket a sütiket, de kizárólag engedélyezett keretek között, ill. csupán anonim statisztikai céllal. A sütiken keresztül kinyert adatokból Önre, mint felhasználó, semmilyen következtetést nem teszünk. Amennyiben Ön a sütik alkalmazását meg kívánja előzni, fennáll a lehetőség a böngésző programján keresztül sütik megjelenését, ill., mentését letiltani. Ön a sütik alkalmazását bármikor engedélyezheti, ill. elutasíthatja.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cég weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó vagy mentett sütik: Az állandó sütik mindaddig az eszközén maradnak, amíg saját maga nem törli őket, vagy a böngészője automatikusan nem törli őket.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Statisztikai célokból a weboldal a Google-Analytics (Google Inc.) alkalmazást használja. A sütik által kinyert felhasználási információkat (beleértve IP címet) a Google szerverei gyűjtik, ill. tárolják.

A Google Analytics a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”) által, az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ebben az esetben a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például oldalmegtekintéseket, tartózkodási időt, alkalmazott operációs rendszereket és a felhasználó eredetét. Ezeket az adatokat a Google kombinálhatja egy, az adott felhasználóhoz vagy termináljához rendelt profilba.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában egy USA-beli Google szerverre továbbítódnak és ott tárolódnak.

Az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével csonkítja az USA-ba való továbbítás előtt. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP-címet nem kapcsolja össze más adatokkal.

Amennyiben hozzájárulását adta, ezt az elemzési eszközt kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján használjuk. Az Ön hozzájárulása a jövőben bármikor visszavonható.

Megakadályozhatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk itt találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/?hl=hu.

A már megadott hozzájárulást weboldalunk láblécében a „Cookie beállítások” részen keresztül vissza lehet vonni. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Google Analytics-re vonatkozó adatvédelmi tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Maps: Ez a weboldal a Google Maps-et használja viszonteladó partnereink helyének pontos meghatározásához. A Google Maps cookie-kat használ. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”).

A Google Térkép funkcióinak használatához el kell tárolni az Ön IP-címét. Ez az információ általában a Google USA-beli szerverére továbbítódik, és ott tárolódik. Ezen oldalak szolgáltatójaként nincs ráhatásunk erre az adatátvitelre.

A Google Térkép szolgáltatását a pontos helymeghatározás érdekében használjuk. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google adatvédelmével kapcsolatos további információkért tekintse meg annak adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Google Maps használatakor feltételezzük, hogy a Google betartja az adatvédelmi politikáját. További információk: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A külső linkre mutató szolgáltató szerverére történő tovább lépés esetén az adatkezelésre nincs ráhatásunk. Ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, mindig olvassa el figyelmesen az ilyen oldalakra vonatkozó szerződési vagy használati feltételeket, mielőtt megadná a személyes adatait. A harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalmakért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Közösségi irányelvek/adatkezelés a társaság közösségi oldalain:

1. Facebook és Instagram:

Társaságunk elérhető a Facebook közösségi portálon. A kezelt személyes adatok típusa: érintett publikus neve, publikus fotója, publikus e-mail címe, érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete, érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye. Az adatkezelés célja: a található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a Grt. 6. § (5) bekezdése). A Facebook/Instagram oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon feliratkozhat, ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán. Az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő tartalmakat. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére törlésig. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

A Facebook és az ún. Facebook termékek (Messenger, Instagram, WhatsApp) európai felhasználóinak adatait –az írországi székhely miatt –a Facebook Ireland Limited Cím: 4 Grand Canal SquareGrand Canal Harbour Dublin 2 Ireland kezeli, ezért a Facebook elleni vizsgálatokban a GDPR az ír adatvédelmi hatóságot jelöli ki fő felügyeleti szervként. A Facebook vállalta a GDPR szabályainak való megfelelést. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A Társaság nem felel a Facebookra a felhasználók által közzétett/feltöltött, jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. Az adatok Facebook általi rögzítéséről és felhasználásáról, a magánszféra védelméhez kapcsolódó jogairól és lehetőségeiről a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz részletes információkat.

Adatkezelő online felületén használhat ún. plugineket, amelyeket a Facebook, Inc., a Facebook Ireland Limited vagy leányvállalatai üzemeltetnek. Tájékoztatjuk, hogy az Instagram is a Facebook terméke.

Amennyiben az online felületünkön olyan felületre lép be, amely tartalmaz plug-int, úgy a böngészője közvetlenül a Facebook és az Instagram esetén a Facebook szervereivel veszi fel a kapcsolatot. Az ilyen plug-in-ek tartalmát a böngészőjére közvetlenül a Facebook küldi. Facebook tájékoztatást kap arról, hogy a böngészője a weboldalunk vonatkozó oldalára belépett, még akkor is, ha nem rendelkezik Facebook vagy Instagram fiókkal vagy ha abban az időpontban a Facebook vagy Instagram fiókjába nincs bejelentkezve. Az IP címét a böngészőprogramja közvetlenül a Facebook szerverére küldi meg, ahol rögzítésre kerül. Amennyiben a Facebook vagy az Instagram fiókjába be van jelentkezve, miközben a weboldalunkat böngészi a Facebook közvetlenül összekötheti az oldalunkon tett látogatását a Facebook vagy Instagram fiókjával. Amennyiben a weboldalon a pluginek használata közben aktív, például a „like/Tetszik” -gombra kattint vagy bejegyzést ír, az erre vonatkozó információ a Facebook szerverén tárolásra kerül és a Facebook fiókján megjelenik. Facebook jogosult ezt az információt hirdetési célból, piaci tanulmányok készítése céljából felhasználni. Facebook létrehozhat felhasználói fiókokat, meghatározhatja az érdeklődési körüket, kiépítheti kapcsolataikat, annak érdekében, hogy egyes oldalak felhasználtságát értékelje, jogosult ez alapján más Facebook felhasználókat tájékoztatni, szolgáltatásokat kínálni. Ha nem kívánja, hogy Facebook a weboldal használata során szerzett adatokat a felhasználói fiókjával összekapcsolja, akkor a Facebook fiókjából ki kell, hogy jelentkezzen, mielőtt a weboldalunkat meglátogatja. A Facebook által végzett adatkezelésről, adattovábbításról, az adatkezelési folyamat során Önt megillető jogokról több információért, javasoljuk, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, amelyet az alábbi linkre kattintva tud megnyitni:

https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875

1. Den Braven Magyarország Facebook oldala:

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.A Den Braven Magyarország Facebook oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Den Braven Magyarország Facebook oldalának megszűnéséig.

2. Den Braven Magyarország Instagram oldala:

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.A Den Braven Magyarország Instagram oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Den Braven Magyarország Instagram oldalának megszűnéséig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy amennyiben az Adatkezelő a Facebook/Instagram felületén kíván promóciós nyereményjátékot lebonyolítani, úgy a játékhoz kapcsolódó posztban ad minden esetben tájékoztatást ad az adott játékhoz kapcsolódó adatkezelésről, ezért kérjük, hogy a játékokhoz kapcsolódó adatkezelési szabályokról az adott játék tekintetében minden esetben a játék posztjában közzétett tájékoztatóból tájékozódjanak.

3. YouTube

A Társaság YouTube fiókjában az érintettnek lehetősége van a Den Braven Kft. által feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldeni, valamint megoszthatja a saját felhasználói socialmedia felületein a feltöltött videókat. A szolgáltatói oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube által végzett adatkezelésről kérjük, az alábbi linken tájékozódjon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Amennyiben az érintett a YouTube piktogramra kattint, úgy a Den Braven Magyarország YouTube fiókjába érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a feltöltött videók megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldhet, valamint megoszthatja a saját felhasználói socialmedia felületein a Den Braven Magyarország által feltöltött videókat.

A YouTube által végzett adatkezelésről kérjük az alábbi linken tájékozódjon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Den Braven Magyarország YouTube oldala:

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.A Den Braven Magyarország YouTube oldalának üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Den Braven Magyarország YouTube oldalának megszűnéséig

4. LinkedIn

Amennyiben az érintett a LinkedIn piktogramra kattint, úgy a Den Braven LinkedIn oldalára érkezik, ahol az érintettnek lehetősége van a feltöltött tartalmak megtekintésére és azokkal kapcsolatosan reakciókat (kommentek, like-olás) küldeni és a közzétett tartalmakat a saját social media felületein megosztani, valamint a saját tartalmát megosztani. Üzemeltető: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

LinkedIn: a szolgáltató szervere adatokat rögzít az Ön honlapunkon folytatott tevékenységéről, és ezeket az adatokat összekapcsolja az Ön LinkedIn fiókjával. A LinkedIn megosztás gomb használata esetén ezeket az adatokat a LinkedIn saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza A LinkedIn végzett adatkezelésről kérjük, az alábbi linken tájékozódjon: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Den Braven Magyarország LinkedIn oldala:

Személyes adatok kategóriáiAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Az érintett neve, nyilvános profilképe, kommentje, bármely az érintett által megosztott, közzétett adat, információ, kép, videó stb.Den Braven Magyarország oldal üzemeltetése.Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Den Braven LinkedIn oldal megszűnéséig.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetők [Hozzájárulás visszavonásához való jog].

A kezelt adatok, célok és jogalapok:

Az adatkezelések céljai és jogalapjai:

A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkamenet /session/ sütik, használatának elősegítése, információk gyűjtése, honlap látogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztése. Üzleti, információs célú kapcsolattartás. A honlapot megtekintő látogatók, felhasználók egymástól való megkülönböztetése, annak során megadott adatok tárolása, felhasználói élményének javítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, web analitikai mérések. E-mailes kapcsolat felvétel. Általános jogalap az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. f.), ill. az Érintett formátlan önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1.a.). További jogalap: 2001. CVIII. törvény (Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, a felhasználói élmény romlása, web analitikai mérések pontatlansága.

Az érintettek kategóriái:

A honlapra látogatók.

A kezelt adatok köre:

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), A felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. A fentiekben bemutatott sütik/cookiek. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

Adatok tárolása, továbbítása, törlése:

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookie-k) a weblap kiszolgáló szerverén, illetve a Google adatbázisában. Az Ön által megadott adatokat a cégünk e-mail szerverén és ügyviteli rendszerében tároljuk.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, tárhely szolgáltató, weboldal üzemeltető adatfeldolgozó.

Adatfeldolgozó neve: EU IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhelye: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 6. 4. em. 27.
Adatfeldolgozói feladat leírása: informatika, rendszergazda szolgáltatás.

Adatfeldolgozó neve: ASIG Informatika Kft.
Székhelye: 2030 Érd, Gém utca 13.
Adatfeldolgozói feladat leírása: levelezés kiszolgálás.

Adatfeldolgozó neve: Tech-Vision
Székhelye: 79401 Krnov
Adatfeldolgozói feladat denbraven.hu tárhely szolgáltató.

Adatfeldolgozó neve: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Székhelye: 793 91 Úvalno, 353
Adatfeldolgozói feladat leírása: Anyavállalat, Munkavállalók és szerződéses partnerek adatainak elérése.

Adatfeldolgozó neve: Den Braven SK s.r.o.
Székhelye: 844 31 Bratislava, Polianky 17
Adatfeldolgozói feladat leírása: szlovák partnercég, Munkavállalók és szerződéses partnerek adatainak elérése.

Az adatokat cégünk csak web analitikára használja.

Adatokat más harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Kivételes eset a törvényben előírt, kötelező adattovábbítás, amelyre csak rendkívüli esetben kerülhet sor. Az adatkezelő a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Törlésre előirányzott határidő:

Cookie Domain Típus

LeírásIdőtartam
YSCyoutube.comReklámAz YSC cookie-t a Youtube állítja be, és a Youtube oldalakon lévő beágyazott videók nézettségének nyomon követésére szolgál.munkamenet
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comReklámA YouTube által a sávszélesség mérésére beállított cookie, amely meghatározza, hogy a felhasználó az új vagy a régi lejátszó felületet kapja-e.5 hónap 27 nap
_fbpdenbraven.huReklámEzt a cookie-t a Facebook úgy állítja be, hogy a webhely meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy a Facebook-hirdetések által működtetett digitális platformon.3 hónap
frfacebook.comReklámA Facebook úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak azáltal, hogy nyomon követi a felhasználói viselkedést az interneten, azokon a webhelyeken, amelyek Facebook pixel vagy Facebook közösségi beépülő modullal rendelkeznek.3 hónap
test_cookiedoubleclick.netReklámA teszt_cookie-t a doubleclick.net állítja be, és annak meghatározására szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a cookie-kat.15 perc
yt-remote-device-idyoutube.comReklámA YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a beágyazott YouTube-videót használó felhasználó videobeállításait tárolja.soha
yt.innertube::requestsyoutube.comReklámEz a YouTube által beállított cookie egyedi azonosítót regisztrál, hogy adatokat tároljon arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott.soha
yt.innertube::nextIdyoutube.comReklámEz a YouTube által beállított cookie egyedi azonosítót regisztrál, hogy adatokat tároljon arról, hogy a felhasználó milyen YouTube-videókat látott.soha
yt-remote-connected-devicesyoutube.comReklám. A YouTube úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy a beágyazott YouTube-videót használó felhasználó videobeállításait tárolja.soha
_gadenbraven.huAnalitikaA Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja a látogatói, munkamenet- és kampányadatokat, valamint nyomon követi a webhelyhasználatot a webhely analitikai jelentéséhez. A süti névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel hozzá az egyedi látogatók felismeréséhez.2 év
_giddenbraven.huAnalitikaA Google Analytics által telepített _gid cookie információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, miközben analitikai jelentést is készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, azok forrását és az általuk névtelenül felkeresett oldalakat.1 nap
_gat_UA-97820566-1denbraven.huAnalitikaA Google Analytics és a Google Címkekezelő által beállított _gat cookie egy változata, amely lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára a látogatók viselkedésének nyomon követését és a webhely teljesítményének mérését. A névben szereplő mintaelem tartalmazza annak a fióknak vagy webhelynek az egyedi azonosító számát, amelyhez kapcsolódik.1 perc
CONSENTyoutube.comAnalitikaA YouTube beágyazott youtube-videókon keresztül állítja be ezt a cookie-t, és anonim statisztikai adatokat regisztrál.2 év
TawkConnectionTimedenbraven.huFunkcionálisA Tawk.to, egy élő csevegés funkció beállítja ezt a cookie-t. A jobb szolgáltatás érdekében ez a süti segít megjegyezni a felhasználókat, így a korábbi csevegéseket összekapcsolni lehet.munkamenet
_GRECAPTCHAgoogle.comSzükségesEzt a cookie-t a Google recaptcha szolgáltatása állítja be, hogy azonosítsa a robotokat, hogy megvédje a webhelyet a rosszindulatú spam támadásoktól.5 hónap 27 nap
twk_idm_keydenbraven.huEgyéb Nincs leírás.munkamenet

Adattovábbítás külföldre (EU-n kívül): a sütik által van (letiltható).

Nyereményjátékok gyűjtött személyes adattartalmainak kezelése:

A Den Braven Magyarország Kft. (a “Társaság”) elkötelezett a Nyereményjáték Játékosainak a személyes adatai védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Játékosok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, elkötelezett az Ön személyes adatainak védelme iránt.

Ez a tájékoztató az alábbiakat rögzíti:

 • Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a Nyereményjáték során;
 • Honnan szerezzük ezeket az adatokat;
 • Mit teszünk ezekkel az adatokkal;
 • Hogyan tároljuk az adatokat;
 • Kiknek továbbítjuk/fedjük fel ezeket az adatokat.

Az adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.).

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

A Társaság Nyereményjáték során történő adatkezelései a Játékosok önkéntes hozzájárulásán alapulnak. Az érintett a Nyereményjátékban önkéntesen résztvevő Játékos. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett a hozzájárulást az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas Önnel kapcsolatos információ, pl. az Ön neve, elérhetősége, melyek alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

A Nyereményjáték során az alábbi adatokat kezeljük:

 • A Játékos önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) kapcsolattartási adatként és a Játékban való részvétel biztosítása céljából a Facebook ID-t;
 • A kisorsolt nyertesek önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) a nyeremény átvételével összefüggő esetleges további adatként a nyertes által megadott, a nyeremény átvételére vonatkozó személyes adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, kézbesítési cím;
 • A kisorsolt nyertesek önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a pont) nevüket a Társaság közzéteszi a Nyereményjáték Facebook oldalán.

Mire, miért és meddig használjuk az ön személyes adatait?

Személyes adatokat a Nyereményjáték során a Társaság a Játékosok esetében önkéntes hozzájárulás jogalap szerint gyűjti, melyről a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl további értesítést nem küld. Az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az érintett személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A Társaság a Nyereményjátékhoz kapcsolódóan kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, a fentiekben meghatározott adatokat kezeli. Az adatkezelés célja a Játékos azonosítása, a Játékban való részvétel biztosítása, a sorsolás lebonyolítása, nyeremény kézbesítése, értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékosokkal, a nyereményekkel kapcsolatban, nyertes közzététele a Játék Facebook oldalán, adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése, jog- és igényérvényesítés.

Az adatszolgáltatás a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Adatkezelési Tájékoztató fentiekben megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a Nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Társaság részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Társaság csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Társaságra irányadó adó-és számviteli nyilvántartási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a Társaságra irányadó jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja), ezen adatok kezelése nélkül ugyanis ezen kötelezettségeinek teljesítésére a Társaság nem lenne képes.

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Társaság nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Társaságnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén az adott Játékos kizárja magát a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

Az adatok feldolgozását a Társaság végzi a fentiekben megadott elérhetőségeken és a Facebook oldalon. Társaság a nyertes Játékos nevét nyilvánosságra hozhatja a Nyereményjáték Facebook oldalán a Játék lezárultáig és az azt követő 15 (tizenöt) napig.

Minden további, a Nyereményjátékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Társaság a Nyereményjáték lezárását követő 60 (hatvan) napig őriz meg, ezt követően haladéktalanul megsemmisíti, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra. Az adózási vonzatú adatok megőrzésének időtartama 8 év.

Az ön személyes adatainak megosztása:

Személyes adatait a következő külső felekkel is megoszthatjuk:

 • Tárhely szolgáltató
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2)
 • Kormányzati hatóságokkal, bűnüldöző szervekkel, szabályozó hatóságokkal;
 • Jogi és egyéb szakmai tanácsadókkal, bíróságokkal és bűnüldöző szervekkel.

A Társaság a közösségi média felületek alkalmazása során adatkezelőnek minősül. A közösségi média felület üzemeltetője is adatkezelőnek minősül, aki maga is adatkezelést végez. A Társaság és a közösségi média felület üzemeltetői közös adatkezelők, azonban az üzemeltető adatkezelésére Társaságnak nincs befolyása. Így arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan, az üzemeltetők adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat: (https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation).

A közösségi média szolgáltató adatkezelésére a Társaságunknak nincs befolyása.

A közösségi média szolgáltató címe és az URL, ahol annak adatvédelmi irányelvei találhatók:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland https://www.facebook.com/about/privacy.

Elektronikus levelek adatkezelése, panaszkezelés:

A Den Braven Kft mindennapi üzleti tevékenysége során elektronikus leveleket kap és válaszleveleket küld. Beágyazott levelező HTML linkek segítik a levélküldést

A Den Braven Kft az általa használt denbraven.hu domain névhez kapcsolódó e-mail címről elektronikus leveleket kap. Az általános és személyes e-mail címekre érkezett leveleket az erre kijelölt munkatársak és a személyes címzettek kezelik.

A levél beérkezését követően a munkatársaink felveszik a levélben megadott elérhetőségeken a kapcsolatot az érdeklődővel.

A levelek céljai és ebből adódóan azok adatkezelése is különböző.

Kapcsolatfelvétel céljából önkéntesen megadott információk:

Lehet telefonbeszélgetés utáni e-mailes kapcsolatfelvétel, esetleg a denbraven.hu weboldalon található e-mail címre direkt levélküldés. Ez utóbbi esetben, a velünk közölt személyes adatokra nincs irányító, előkészítő hatásunk.

Adatkezelés célja és jogalapja:

Kapcsolatfelvétel, információ kérés. Ajánlatkérő levelek megválaszolása. Elektronikus levelek küldése az érintett részére, célirányos tájékoztatás az aktuális információkról, eseményekről, változásokról, új funkciókról stb.

Alapesetben normál beérkező leveleknél az Érintett formátlan önkéntes hozzájárulása a jogalap (GDPR 6. cikk 1. a.) Ha általános kommunikációt tartalmaz (GDPR 6. cikk 1. a.). Amennyiben a kommunikáció egy szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, a jogalap (GDPR 6. cikk 1.b.) Amennyiben a kommunikáció panaszkezeléshez kapcsolódik, úgy az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.(GDPR 6. cikk 1.f.) További jogalap a panasz kezeléshez: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B (3) bekezdése17/A. § (7) bekezdése.

Az érintettek kategóriái:

Bárki, aki érdeklődik a cég szolgáltatásai nyitva tartása és egyéb tevékenységei iránt továbbá panaszos ügyfelek. A folyamatban kezelt személyes adatok: Név; e-mail cím, telefonszám, bármilyen e-mailben közölt egyéb személyes adat.

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Az Ön által megadott adatokat a cégünk e-mail szerverén és ügyviteli rendszerében tároljuk.

Adattovábbítási címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek:

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, esetenként partner vállalkozások, tárhely szolgáltató és weboldal üzemeltető.

Adatfeldolgozó neve: EU IRODATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhelye: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 6. 4. em. 27.
Adatfeldolgozói feladat leírása: informatika, rendszergazda szolgáltatás.

Adatfeldolgozó neve: ASIG Informatika Kft.
Székhelye: 2030 Érd, Gém utca 13.
Adatfeldolgozói feladat leírása: levelezés kiszolgálás.

Adatfeldolgozó neve: Tech-Vision
Székhelye: 79401 Krnov
Adatfeldolgozói feladat denbraven.hu tárhely szolgáltató.

Adatfeldolgozó neve: Den Braven Czech and Slovak a.s.
Székhelye: 793 91 Úvalno, 353
Adatfeldolgozói feladat leírása: Anyavállalat, Munkavállalók és szerződéses partnerek adatainak elérése.

Adatfeldolgozó neve: Den Braven SK s.r.o.
Székhelye: 844 31 Bratislava, Polianky 17
Adatfeldolgozói feladat leírása: szlovák partnercég, Munkavállalók és szerződéses partnerek adatainak elérése.

Adattovábbítás külföldre (EU-n kívül): lehetséges.

Törlésre előirányzott határidő:

Az érdeklődés aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Panaszos ügy esetén az általános iratkezelési szabályok szerint 5 évig kell a dokumentumokat megőrizni. Szerződésbe váltás esetén az adatkezelések részletei az Adatkezelési tájékoztató szerződéshez kapcsolódó adatkezeléshez című dokumentumunkban olvashatók.

Egyéb tájékoztatás:

Társaságunk az általa bármely célból és jogalapból kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.

Mint adatkezelő, a birtokában lévő adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatfeldolgozást végző megbízottaktól és vállalkozóktól ugyanezt a gondosságot várja el, kötelezettségeiket szerződésben rögzíti.

Adatkezelő az általa használt és személyes adatokat feldolgozó informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Személyes adatok védelme érdekében gondoskodunk az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A munkavégzés során a folyamatban levő feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. Biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. A papír alapon őrzött iratokat és azok másolatait – amennyiben azok személyes adatokat tartalmazó iratok – biztonságosan elzárva tartjuk székhelyünkön.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szerződéses partnereink részére adatkezelési gyakorlatunk ismertetésére kibővített, szerződéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatónk és adatkezelési szabályzatunk szolgál, amely nyomtatott és elektronikus formában kérésre meglevő és leendő ügyfeleink rendelkezésére áll.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

A Den Braven Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Kibővített adatkezelési tájékoztatónk és adatkezelési szabályzatunk az irodában található.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az adatkezelő címére. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Den Braven Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Den Braven Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Den Braven Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.c

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy;
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Intézkedési határidő:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről:

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Bírósághoz fordulás és panasz joga:

Panaszkezelés:

Adatkezeléseinkkel kapcsolatos kérdés, észrevétel vagy panasz esetén a következő elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:
Den Braven Kft. Székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC8. ép
Tel (+36) 23 312 800
E-mail: info@denbraven.hu vagy írjon az info@denbraven.hu címre

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő, ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Hatóság) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Honlap: http://www.naih.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu/

Budapest, 2022 április 26