Adatkezelési tájékoztató

A denbraven.hu weboldal, közösségi oldalak, nyereményjátékok és a Den Braven Magyarország Kft. elektronikus levél adatkezeléseiről

A Den Braven Kft. tájékoztatja weboldali és közösségi oldali látogatóit, nyereményjátékaiban részt vevőit és levelező partnereit adatkezelési gyakorlatáról, valamint az érintettek jogairól és azok érvényesítéseinek lehetőségeiről.

Levelezésünkkel összefüggésben kijelentjük, hogy ezen tájékoztató kizárólag a részünkre elektronikus levelet küldő személyek vagy cégek természetes személy képviselőinek adatkezeléseire terjed ki.

Az adatkezelő megnevezése:

Den Braven Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 1225 Budapest, Campona utca 1. DC8. ép. cégjegyzékszám: 01 09 301475, adószám: 12275188-2-43)
Képviseli Jánosi Tamás ügyvezető igazgató. Elérhetőségei: Tel (+36) 23 312 800.

E-mail: info@denbraven.hu továbbiakban: Szervezet/Társaság/Adatkezelő.

A Den Braven Kft. kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg a vonatkozó jogszabályoknak különösen a következőknek:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Adatvédelmi Tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Fogalom meghatározások:

(A szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ezek közül emeljük ki a főbb fogalmakat)

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „érintett”: Érintettnek nevezzük azokat a magánszemélyeket, akikről az adott szervezet, valamilyen adatkezelést végezve, személyes adatokat gyűjt.
7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Alapelvek:

A GDPR megköveteli, hogy minden adatkezelés folyamat feleljen meg az alábbi alapelvek mindegyikének:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatkezelési folyamat mindegyik része megismerhető az érintett által. Ennek eszköze elsősorban az adatkezelési tájékoztató.
 • Célhoz kötöttség: Az adatkezelési folyamattal elérni kívánt célt meg kell nevezni és megismerhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatók segítségével.
 • Adattakarékosság: A megnevezett cél eléréséhez szükséges minimális adatmennyiséget engedélyezett gyűjteni és kezelni.
 • Pontosság: Az adatkezelőnek törekedni kell, hogy adatai pontosak maradjanak. Lehetőséget kell adni az Érintett számára adatai megváltoztatásához, pontosításához.
 • Korlátozott tárolhatóság: Csak az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt cél teljesüléséig engedélyezett az adatok tárolása. Amennyiben az adatkezelés célja teljesült, szükséges az adatok törlése, megsemmisítése.
 • Integritás és adatbiztonság: A szervezetnek kötelessége az adatkezelés folyamatait úgy kialakítani, hogy megfelelő adatbiztonsági eljárásokkal (pl.: jelszó, elzárható szekrények, clear-desk-policy, stb.) az abban kezelt személyes adatok hozzáférhetősége, módosíthatósága, törlése, csak az arra kijelölt közreműködők, és adott érintett számára legyen biztosított. Ezeken túl a szervezet által kezelt adatok, senki más számára ne legyenek hozzáférhetők.
 • Elszámoltathatóság: Az adatkezelést végző szervezet összes adatkezelési eljárását, a GDPR jogszabályban meghatározott módon, dokumentálnia köteles. Ezen dokumentációt az ellenőrző hatóság felé, felkérés esetén, kötelező benyújtani.

Weboldali adatkezelések:

A denbraven.hu weboldalon automatikus (cookie), és önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés történik.

A weboldalon álláskereső és termékkereső űrlap általi és levelező web link általi levélküldési lehetőség is megjelenik.

Anonim használat: Önnek lehetősége van ezen a weboldalon névtelenül böngészni. Amíg Ön önként a személyes adatait nem osztja meg, addig nem gyűjtünk, ill. nem tárolunk semmiféle személyhez köthető adatot. Anonim statisztikai adatokat kizárólag webforgalom-elemzési, ill. weboldal-szerkesztési, fejlesztési, optimalizálási céllal gyűjtünk. Beágyazott levelező HTLM linkek segítik a levélküldést.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik semmilyen szoftveralkalmazást, ill. vírushordozást nem jelentenek. Csak azt a célt szolgálják, hogy az internet használatot felhasználó-alkalmazkodóvá, ill. hatékonyabbá tegyék. A sütiken keresztül semmiféle név, cím, e-mail fiók, vagy IP cím nem kerül részünkre továbbításra. Esetlegesen a weblapon megjelenő, ill. hirdető harmadik fél is használhatja részben ezeket a sütiket, de kizárólag engedélyezett keretek között, ill. csupán anonim statisztikai céllal. A sütiken keresztül kinyert adatokból Önre, mint felhasználó, semmilyen következtetést nem teszünk. Amennyiben Ön a sütik alkalmazását meg kívánja előzni, fennáll a lehetőség a böngésző programján keresztül sütik megjelenését, ill., mentését letiltani. Ön a sütik alkalmazását bármikor engedélyezheti, ill. elutasíthatja.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cég weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Állandó vagy mentett sütik: Az állandó sütik mindaddig az eszközén maradnak, amíg saját maga nem törli őket, vagy a böngészője automatikusan nem törli őket.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Statisztikai célokból a weboldal a Google-Analytics (Google Inc.) alkalmazást használja. A sütik által kinyert felhasználási információkat (beleértve IP címet) a Google szerverei gyűjtik, ill. tárolják.

A Google Analytics a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban: „Google”) által, az Európai Gazdasági Térségben (EGT) és Svájcban a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Ebben az esetben a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, például oldalmegtekintéseket, tartózkodási időt, alkalmazott operációs rendszereket és a felhasználó eredetét. Ezeket az adatokat a Google kombinálhatja egy, az adott felhasználóhoz vagy termináljához rendelt profilba.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából A Google által a weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában egy USA-beli Google szerverre továbbítódnak és ott tárolódnak.

Az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás többi résztvevőjével csonkítja az USA-ba való továbbítás előtt. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben továbbítódik a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. A Google az üzemeltető megbízásából a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében a böngészőprogram által átadott IP-címet nem kapcsolja össze más adatokkal.

Amennyiben hozzájárulását adta, ezt az elemzési eszközt kizárólag a GDPR 6. cikke (1) bekezdés a) pontja alapján használjuk. Az Ön hozzájárulása a jövőben bármikor visszavonható.

Megakadályozhatja, hogy a Google adatokat gyűjtsön és dolgozzon fel, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngészőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Google Analytics felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk itt találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/?hl=hu.

A már megadott hozzájárulást weboldalunk láblécében a „Cookie beállítások” részen keresztül vissza lehet vonni. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

Google Analytics-re vonatkozó adatvédelmi tájékoztató: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Maps: Ez a weboldal a Google Maps-et használja viszonteladó partnereink helyének pontos meghatározásához. A Google Maps cookie-kat használ. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: „Google”).

A Google Térkép funkcióinak használatához el kell tárolni az Ön IP-címét. Ez az információ általában a Google USA-beli szerverére továbbítódik, és ott tárolódik. Ezen oldalak szolgáltatójaként nincs ráhatásunk erre az adatátvitelre.

A Google Térkép szolgáltatását a pontos helymeghatározás érdekében használjuk. Ez jogos érdekünk a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk 1. bek. a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google adatvédelmével kapcsolatos további információkért tekintse meg annak adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?hl=hu