Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Kérjük, hogy a Vevői Adatlap kitöltése és aláírása, illetve a megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁESZF tartalmát.

I. Az ÁESZF tárgya 

1) Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek tartalmazza a DEN BRAVEN Magyarország Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Campona u. 1. DC8 ép., Adószám: 12275188-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-301475, Képviselő: Jánosi Tamás ügyvezető, Bankszámlaszám: Unicredit 10950009-00000002-59030007 HUF, Unicredit 10918001-0000000259030014 EUR) mint Eladó által szállított termékek és szolgáltatások eladására vonatkozó általános szerződési feltételeket. Az ÁESZF 2 oldalból áll és visszavonásig ill. új ÁESZF kiadásáig van érvényben. Az aktuális ÁESZF elérhető a www.denbraven.hu oldalon, Szállító külön értesítés nélkül elérhetővé teszi azt a vevőknek.

II. Rendelés menete, szállítási határidő, teljesítés helye, feltételek 

1) Megrendeléseket írásban (mellyel egyenértékű a Vevői Adatlapon megadott e-mail címről e-mailben érkezett megrendelés) fogadunk el, a rendeles@denbraven.hu címre.

2) Visszaigazolás: a rendelésekről minden esetben írásos visszaigazolás készül (mellyel egyenértékű a DEN BRAVEN Magyarország által e-mail-ben megküldött visszaigazolás), melyben szerepel a megrendelt áru neve, mennyisége, a szállítás várható ideje.

3) A vevői megrendeléseket a beérkezések sorrendjében dolgozzuk fel.

4) Szállítási határidő: a rendelés beérkezésétől számított minimum 2 maximum 7 munkanap a mindenkori készlet erejéig.

5) Abban az esetben, ha a megrendelt termék ideiglenesen nem elérhető az eladó raktárában (készlethiány), eladó kötelezi magát, hogy a lehető leghamarabb tájékoztassa a vevőt a várható beérkezés idejéről. Vevőnek, amennyiben ez az időpont nem felel meg, jogában áll a megrendelésétől elállni, melyet a tájékoztatás kézhez vételétől számított 2 munkanapon belül írásban köteles közölni eladóval. Amennyiben a későbbi teljesítést a vevő nevezett módon és határidőben nem mondja le, köteles az árut a későbbi szállítási időpontban átvenni és annak ellenértékét a felek érvényben lévő megállapodása szerint megfizetni.

6) A teljesítés helye azon címek egyike, melyet vevő a Vevői Adatlapon székhelyként, telephelyként, vagy egyéb szállítási címként rögzített. Az egyes szállítások alkalmával vevő a megrendelésen adja meg a konkrét szállítási címet. A címekben történt változásról új Vevői Adatlap kitöltésével köteles tájékoztatni vevő az eladót.

7) A szállítás költségeit Felek a Vevői Adatlapban meghatározottak szerint viselik, a mindenkor hatályos szállítási díjtáblázat szerint, melyet vevő eladó ügyfélszolgálatán a megrendelést megelőzően megismerhet, és a megrendelésével kifejezetten elfogad. 

8) Minden szállítás része a szállítólevél, melyben feltüntetésre kerülnek: az eladó és a vevő cégneve, az áru egyes tételeinek megnevezése, és a kiszállított áru mennyisége.

9) A vevő, mint az áruszállítmány átvevője, köteles a megrendelt és beszállított árut tételesen átvenni, és az átvételt a szállítólevélen aláírásával és bélyegzőjével ellátva igazolni, illetve az esetleges szállítási hibákat (eltéréseket) vagy hiányosságokat a szállítólevélen feltüntetni.

10) Amennyiben a tételes áruátvételre nincs lehetőség, a későbbi esetleges reklamációk elkerülése érdekében, minden esetben vevő köteles a szállítmányozó fuvarokmányára felvezetni a „Feltételesen Átvéve” megjelölést. Ennek hiányában Eladónak nem áll módjában elfogadni a szállítási sérülésekre és a mennyiségi eltérésekre vonatkozó utólagos reklamációt.

11) Amennyiben a vevőnek a rendeléskor 15 napot meghaladó fizetési késedelme van, szállítónak jogában áll a teljesítést felfüggeszteni, várakoztatni, végső esetben törölni.

III. Árajánlat, Vételár 

1) A mindenkor hatályos eladási árakat, illetve az eseti akciókat eladó képviselői által írásban küldött árajánlata tartalmazza, melynek érvényessége maximum 30 nap. Az ajánlat írásos meghosszabbítás hiányában automatikusan 30 nap után érvényét veszti.

2) Az eladó fenntartja az eladási árak módosításának jogát a vevő felé. Erről a módosításról az eladó köteles a vevőt a tervezett módosítás előtt legalább 14 nappal tájékoztatni. Az árváltozás a már visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.

3) Szállító fenntartja a jogot, hogy a nem készletes termékek rendelése esetén a rendelés 50%-át vagy akár a teljes vételárat előre elkérje a vevőtől előlegként.

4) Vevőnek jogában áll az előre befizetett előleget visszakérni, amennyiben szállító nem tud határidőre teljesíteni.

5) Szállítónak jogában áll az előleg feletti vételárat is kiszámlázni vevőnek, amennyiben a vevő az elállását nem jelzi szállítónak időben, legkésőbb a termék beérkezése előtt.

IV. A vételár fizetési határideje, hitelkeret 

1) A vételár kifizetésének alapját az eladó által kiállított számla képezi. A számla tartalmazza az adóügyi bizonylat érvényes jogszabályok által előírt követelményeit.

2) A vevő köteles az eladónak a számla alapján kifizetni a vételárat a megállapodott összegben és időben. A fizetés módját és határidejét a Vevői Adatlap rögzíti, és a számla tartalmazza. Készpénzes / utánvétes fizetés esetén eladó jogosult adminisztrációs díjat felszámolni, melynek mértékéről eladó ügyfélszolgálata nyújt felvilágosítást.

3) A vételár kifizetésének napja alatt, a vételárnak megfelelő összeg eladó számláján történő jóváírásának napját értjük.

4) A bankszámla esetleges módosításáról az eladó köteles bizonyítható módon értesíteni a vevőt. 

5) Vevő hitelkerete (nyitott számlaállomány) eladó hitelminősítő partnerének ajánlása alapján kerül megállapításra.

6) Amennyiben a vevő 30 napot meghaladó fizetési késedelmbe esik, szállító követelését átadja behajtásra. Vevő köteles a tőketartozást, a késedelmi kamatot és a behajtás során felmerülő költségeket is megfizetni.

7) 30 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén szállító fenntartja a jogot, hogy vevő hitelkeretét külön értesítés nélkül törölje.

V. Tulajdonjog fenntartása 

1) A vevő a termékek tulajdonjogát csak a vételár eladónak való, jelen szerződés V. cikke szerinti teljes kifizetése után szerzi meg. Az áruval kapcsolatos kárveszély akkor száll át vevőre, amikor az árut az eladótól, vagy az eladó által megbízott szállítótól átveszi, vagy ha azt nem teszi meg időben, akkor abban az időpontban, amikor az eladó lehetővé teszi számára az áru átvételét.

2) Vevő által megbízott szállító közreműködése esetén a kárveszély akkor száll át, amikor az árut eladó a szállítónak átadta, de legkésőbb, amikor az eladó telephelyét elhagyja.

VI. Késedelmi kamat

1) Arra az esetre, ha a vevő a vételárat (számlát) a fizetési határidőn belül nem egyenlíti ki, eladó jogosult késedelmi kamat felszámítására, melynek mértéke a mindenkor hatályos PTK. szerint számolandó, és amelyet vevő számla ellenében köteles kiegyenlíteni a vételár-tartozásán felül.

VII. Egyéb rendelkezések 

1) A postai úton vagy személyesen kézbesített dokumentumok az átvételük napján tekintendők kézbesítettnek, a Vevői Adatlapon feltüntetett levelezési címére küldve. Ha a küldemény „nem kereste” vagy „címzett ismeretlen” megjegyzéssel érkezett vissza a feladóhoz, vagy a címzett az átvételt megtagadta, a kézbesítés napjának a kézbesítés megkísérlését követő 5. napot kell tekinteni.

2) Eladó és vevő között létrejövő kereskedelmi ügyletek kapcsán megszerzett információk, ideértve különösen, de nem kizárólag az eladási árakat, szállítási feltételeket, egyéb információkat stb. tekintet nélkül arra, hogy a kereskedelmi ügylet létrejött-e vagy sem, üzleti titoknak tekintendők, harmadik félnek nem adhatók ki, hacsak jogszabály másként nem rendelkezik.

3) Abban az esetben, ha a felek egyike megszegi titoktartási kötelezettségét, a másik fél jogosult a szerződéstől való elállásra, illetve kártérítésre.

VIII. Reklamációk 

1) A mennyiségi vagy minőségi reklamációkról vevő a reklamacio@denbraven.hu e-mail címen tájékoztatja eladót.

2) Eladó fenntartja magának a jogot, hogy minőségi kifogás esetén a bedolgozás módjáról, annak körülményeiről személyesen vagy képviselője útján győződjön meg a kifogás elbírálása előtt.

IX. Záró rendelkezések 

1) A jelen ÁESZF-ben külön nem szabályozott kérdésekre a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A jelen ÁESZF szerint létrejött szerződésekre nem alkalmazhatók a Ptk. 6:63§ (5) bekezdésében leírtak. Ennek értelmében nem válik a létrejött szerződés tartalmává a Felek korábbi üzleti kapcsolatában esetlegesen alkalmazott szokás, illetve egymás között kialakított gyakorlat, valamint az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás sem. Továbbá a létrejött szerződésekre kizárt a vevő esetlegesen meglévő Általános Szerződési Feltételeinek alkalmazása.

2) Elérhetőségek: 

3) Rendelések leadása: rendeles@denbraven.hu 

4) Reklamáció: reklamacio@denbraven.hu 

5) Ügyfélszolgálat: info@denbraven.hu, +36 23 312 800 

6) Ajánlatkérés: https://denbraven.hu/kapcsolat/ 

Kelt: Budapest, 2023. 07.01.