A verseny feltételei – Húsvét 2023

Játékszabályzat

a Den Braven Magyarország Kft. által szervezett „Húsvét 2023” elnevezésű promóciós nyereményjátékhoz.

1. A „Húsvét 2023” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Den Braven Magyarország Kft. (székhely: 1225 Budapest, Campona u. 1. DC8 ép.) (”Szervező”).

2. A játék időpontja: 2023. április 6.-14.

3. A játék nem a Facebook nyereményjátéka, a Facebooknak nincs köze a játékhoz.

4. A Játékról információk a https://www.facebook.com/denbraven.hu weboldalon érhetők el. A Játékszabályzat a www.denbraven.hu oldalon érhető el. Jelen promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.

5. A játékban történő részvétel feltételei:

5a. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”), aki megfelel a jelen Játékszabályzat valamennyi feltételének. A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

5b. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Szervező Facebook oldalán megjelenő posztban leírt feltételeknek megfelelő választ adjon:

Érvényes válasznak az számít, amelyben a Játékos elküld egy saját maga által készített képet az otthona húsvéti dekorációjáról. A képen nem szerepelhetnek felismerhető személyek.

5c. Egy Játékos csak egyszer írhat, a többszörös regisztrációk a Játékból kizárásra kerülnek.

6. Sorsolás és a nyeremény átadása:

6a. A Játék nyereménye: 5 db Den Braven cukorral töltött doboz. A sorsolás 2023. április 17-én., a Szervező székhelyén, a véletlenszerűség elve alapján történik.

6b. A nyeremény átadása: a Szervező a nyertesek nevét a sorolást követő 14 napon belül a poszt alatt közzéteszi, majd privát üzenetben értesíti a nyeremény átadásának időpontjáról és módjáról. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes válasz üzenetben köteles az értesítés kézhezvételét 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni. Szervező a nyereményt a Játék lezárását követő 30 naptári napon belül csomagküldő szolgálat útján küldi el a nyertesnek. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem küld visszaigazoló e-mailt, vagy a nyertes értesítése a sorsolást követő 14 napig sikertelen marad, úgy a nyeremény átadása meghiúsul, a nyertes automatikusan kizárásra kerül.

6c. Egyéb feltételek a nyereménnyel kapcsolatban: A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható. A nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

7. Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. A Szervező kifejezetten kizárja a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervezővel szembeni igény – ide nem értve a Szervező általi adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő jogos igények – érvényesítésének lehetőségét. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit, annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy a Játékot egyoldalú döntésével szüneteltesse vagy megszüntesse.

Kelt: Budapest, 2023. április 5.
Den Braven Magyarország Kft.
„Szervező”